Site Loader

Często istnieje kilka różnic w interpretacji podręcznikowej w odniesieniu do wszystkich treści kształcenia w szkole podstawowej. Wiadomości z zakresu ochrony środowiska są na ogół inaczej przedstawiane. Na tym tle warto zwrócić uwagę na podręczniki wydawnictwa Nowa Era.

Jakie treści prezentują podręczniki Nowej Ery?

Jeśli idzie o informacje, można odznaczyć dwa atutowe nurty, w niektórych podręcznikach są one często charakteryzowane za pomocą stref dla krajobrazu (klimatu). Druga grupa w zakresie podręczników do przyrody zawiera opisy ze wszystkimi kontynentami. Niewątpliwie drobiazgowe charakterystyki topograficzne konkretnych krajobrazów różnią się ogromnie w doborze treści, ilości, konfiguracji danej treści.

Jaki jest dobór treści w tych podręcznikach?

W podręcznikach jesteśmy w stanie znaleźć opisy wybranych aspektów świata, strefowości klimatu, a także niekiedy i czynników wpływających na zróżnicowanie miejsc. Ponadto, w podręcznikach Nowej Ery znajdziemy informacje o położeniu Ziemi w Układzie Słonecznym, a także o ruchach jednostek. Detale opisów krajobrazów na Ziemi są różne. Pewni autorzy ograniczają się jedynie do naturalnych cech położenia, czasem bardziej eksponowane są treści dotyczące życia organicznego czy klimatu panującego na danym obszarze. Niektóre podręczniki opisują rozległą działalność człowieka wraz z uzależnieniem od warunków istniejących w danym pasie krajobrazowym, w innych nie ma żadnych informacji lub są one w opisach dotyczących kilku miejsc.

Co stanowi strukturę treści w podręcznikach Nowej Ery?

W tej analizie stylów i dodatkowo układów treści w podręcznikach może być dość duże zróżnicowanie. Nowa Era podręczniki cechują się interdyscyplinarnym charakterem. Nawet w książce do jednego etapu kształcenia występuje zazwyczaj wiele tematów. Rozdziały wszystkich podręczników, a niekiedy ich części składowe, są niekiedy prezentowane z wielu perspektyw. Rozmaitość metod organizacji treści jest tak doskonała, że dotychczasowe układy treści stały się niewystarczające. W sumie w każdym z podręczników znalazło się 11 alternatywnych typów organizacji treści. Układem treści najczęściej występującym w podręcznikach, zwłaszcza w częściach dotyczących cech fizycznych regionów i obszarów Polski oraz świata, jest praktycznie dowolna struktura wizualna. Poszczególne rozdziały wspierają kluczowe informacje o standardowej, niekiedy także społeczno-gospodarczej charakterystyce ze wszystkich opisywanych obszarów.

 

Post Author: Olga